Wat hebben we bereikt?

Wat we met uw stem voor u en Oegstgeest hebben gedaan de afgelopen jaren
We voelen ons thuis in een groen dorp. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat het hier over tien, twintig jaar minimaal net zo fijn wonen is als vandaag? Dát is de kern van onze opdracht. De komende jaren bouwen wij voort op wat we met elkaar hebben bereikt:

Financiën goed voor elkaar

Het CDA Oegstgeest wilde de gemeenteschuld aanpakken. Dat is gelukt. Met een lagere schuld hebben we ook als in de toekomst de rente stijgt geld voor voorzieningen als zorg, onderwijs, sport en groen. De schuld is mede dankzij acht jaar solide CDA-beleid teruggebracht van meer dan 100 naar 30 miljoen euro in het afgelopen jaar: bijna € 3.000,- minder schuld per Oegstgeestenaar.

Na een hervorming van de begroting hebben we de afgelopen jaren begrotingsoverschotten gerealiseerd die gebruikt zijn om de schuld af te lossen en reserves aan te vullen. Dankzij de forse daling van de schuld is het de komende jaren mogelijk om broodnodige investeringen te doen: in goede scholen en een veiligere, nettere, groenere openbare ruimte, met verstandig beleid. Het is gelukt de OZB voor inwoners de afgelopen jaren niet of nauwelijks te verhogen, anders dan dat gecorrigeerd is voor inflatie.

Zorg goed voor elkaar

Het CDA Oegstgeest wilde betere zorg voor onze ouderen en jongeren. Ook dat is gelukt. Dankzij onze inzet is Oegstgeest een dementievriendelijke gemeente, zodat dementerende dorpsgenoten en hun omgeving actief ondersteund worden. We voerden en voeren de strijd tegen eenzaamheid aan. Steeds meer ouderen – maar ook jongeren – voelen zich eenzaam. Er zijn in het dorp steeds meer initiatieven om daar een eind aan te maken, om om te zien naar elkaar.

Mensen met problematische schulden worden beter begeleid, zodat de schulden hen niet boven het hoofd groeien. Meer mensen met een kleine beurs krijgen dankzij een ruimhartiger minimabeleid een steuntje in de rug zodat zij kunnen sporten, muziek maken en een schoollaptop kunnen aanschaffen. We zijn er trots op dat Oegstgeest onder leiding van de CDA-wethouder Zorg en Welzijn een serieuze partner in de regio is op het complexe dossier van de jeugdzorg. En op het feit dat de gemeente en tientallen organisaties in het dorp al in 2019 een Lokaal Preventieakkoord ondertekenden, wat landelijk nog steeds als voorbeeld wordt gezien. Voorkomen blijft beter dan genezen.

Wonen goed voor elkaar

Het CDA speelde in 2020 een sleutelrol bij de totstandkoming van de Woonvisie. Op ons initiatief is daarin vastgelegd dat er naast aandacht voor voldoende sociale woningbouw, gewerkt moet worden aan voldoende (koop)woningen voor middeninkomens, terwijl het groene en dorpse karakter van Oegstgeest nadrukkelijk behouden blijft. Nu zijn de grenzen van het dorp letterlijk in zicht, de afgelopen jaren heeft Oegstgeest naar vermogen ruimschoots bijgedragen aan de regionale woningbouwopgave. Tot 2030 zien wij kans in de ontwikkeling van nog zo’n 1.500 woningen, hoofdzakelijk in Nieuw Rhijngeest.

Het CDA Oegstgeest heeft in de raad en met de verantwoordelijke CDA-wethouder de schouders gezet onder de ontwikkeling van 800 huizen in Nieuw Rhijngeest Zuid. Vanuit de overtuiging daar een grote bijdrage te kunnen leveren aan de woningnood, terwijl we midden in het dorp kiezen voor ruimte voor groen en voorzieningen.

Sport goed voor elkaar

Sport is gezond, gezellig, brengt samen en verbindt. Verenigingen en gemeente stonden voor 2014 vaak tegenover elkaar. Het CDA Oegstgeest beloofde de relatie te herstellen en te investeren in sport, verenigingen en vrijwilligers. Dat is gelukt. De CDA-wethouder Sport sloot met vrijwel alle verenigingen in het dorp een breed gedragen Sportakkoord. Er werd eerder al op aandringen van het CDA geïnvesteerd in kunstgras voor het toenmalige V.V. Oegstgeest, zodat kinderen hun trainingen niet meer afgelast zien worden door een modderveld. Samen met sportverenigingen, vrijwilligers en de gemeente is de Voscuyl gemoderniseerd. Recenter heeft ook ASC extra kunstgrasvelden kunnen realiseren.

Zwembad Poelmeer is behouden en gerenoveerd. We hebben opgeroepen om tijdig te beginnen na te denken over een nieuw zwembad . De gemeente investeert in het bij elkaar brengen van de vraag en aanbod van vrijwilligers, in modern vrijwilligerswerk.

Groen goed voor elkaar

Na veel jaren van onzekerheid en dankzij aanhoudende CDA-inzet is het groene Hofbrouckerpark behoed voor massieve bebouwing. In het zoeken naar een balans voor een toekomstbestendig Endegeest, heeft het CDA veel gewicht toegekend aan toegankelijk groen en een maximale vergroening van de grote parkeerplaats bij de Julianaschool. Het CDA beloofde meer betrokkenheid van buurtbewoners bij de eigen groene omgeving. Bij onderhoud van bomen in straten worden buurten beter geïnformeerd en betrokken bij de bomenkeuze. Bestaande bomen worden zo goed mogelijk beschermd. Het CDA-plan om 250 extra bomen te planten wordt uitgevoerd. De CDA-fractie nam mede het initiatief om een subsidieregeling voor groene gevels en groene daken in te stellen; verdere vergroening is een belangrijke opdracht.

De grijze bak aan huis is behouden: in tegenstelling tot de eerdere plannen van PrO, D66, Hart voor Oegstgeest en Lokaal hoeft u dankzij de inzet van het CDA toch niet met uw vuilniszak naar een centrale wijkcontainer te lopen, die de plaats van een parkeerplaats of een boom inneemt. Ook met behoud van de grijze bak kan afval goed gescheiden worden. Er komen geen windmolens in Oegstgeest.

Economie goed voor elkaar

Onder leiding van de CDA-wethouder Economische zaken hebben een aantal toonaangevende ondernemingen en gaan een aantal toonaangevende ondernemingen zich vestigen op het Oegstgeester deel van het Bio Science Park. Zij maken dat Oegstgeest een belangrijkere rol in de economische regio krijgt en brengen hoogwaardige werkgelegenheid met zich mee. Bedrijventerrein De Boeg is ontwikkeld en tot wasdom gekomen.

Het lokale MKB zijn we blijven steunen door aandacht te vragen voor de toegang tot gemeentelijke opdrachten en in te zetten op het in samenspraak met winkeliers investeren in de aantrekkelijkheid van Winkelcentrum Lange Voort en het aangrenzende Irispark. De subsidie voor Stichting Dorpsmarketing is verlengd, zodat zij samen met ondernemers uit het dorp kunnen blijven werken aan het op de kaart zetten van Oegstgeest.

#goedvoorelkaar

Ook de komende jaren staat het team CDA Oegstgeest voor u klaar!

Lid worden